6. listopadu: Smrt! A co potom?

Prvních devět dnů měsíce listopadu je v církvi tradičně věnováno modlitbám za ty, kteří už zakončili svoji pozemskou pouť. Je tomu tak už víc než jedno tisíciletí, neboť vzpomínku na všechny věrné zemřelé, jak se "dušičky" oficiálně nazývají v liturgických knihách, slavíme z popudu významného clunyjského opata Odila už od roku 998.

V této době na ně na všechny, zejména na naše nejdražší, myslíme ve svých modlitbách, posloucháme slavná requiem významných světových autorů či více než kdykoliv jindy navštěvujeme hřbitovy, abychom prosili za jejich věčnou spásu. Jistě ale neuškodí, když se otázkou věčného údělu člověka budeme zabývat i z pohledu teologického. Proto jsme pro Vás první listopadovou středu připravili besední večer věnovaný právě tomuto tématu. Že je pojetí "života po životě" rozdílné v různých náboženstvích světa nás nejspíš nepřekvapí. Křesťanský věčný život má tak např. pramálo společného s myšlenkou reinkarnace, tak pevně zakotvenou v náboženských konceptech Východu. Ale že by existovaly i rozdíly uvnitř křesťanství samotného? A jestli ano, tak jaké vlastně jsou a z jakých teoretických předpokladů vycházejí? Proč se vlastně naši protestanští bratři neobracejí ke svatým a jak je na tom biblické pojetí člověka ve srovnání s pohledem antické filosofie? Nebe, peklo, očistec, vzkříšení těla - články naší víry, kterou často automaticky vyznáváme, ale mnohdy jí pramálo rozumíme. Co se vlastně skrývá pod těmito teologickými kategoriemi, jejichž definování nebylo zdaleka snadné?

Za pomyslným kulatým stolem zasednou odborníci na slovo vzatí, aby nám pomohli se v této problematice zorientovat: za katolickou stranu to bude asistent dogmatické teologie na Katolické teologické fakultě UK v Praze otec Jan Houkal, a za evangelickou stranu Dr. Ondřej Kolář, jenž mimochodem obhájil doktorskou práci na téma nesmrtelné duše v současné teologii na univerzitě v Tübingen. Sekundovat mu bude bratr farář Dr. Mikuláš Vymětal. Kam se bude diskuse ubírat, rozhodnete ale především Vy, návštěvníci tohoto večera.

Ale abychom o našich drahých zemřelých jenom nefilosofovali, ale také se za ně pomodlili, můžete přinést před mší svatou papírky s jejich jmény do sakristie, případně je poslat SMS-kou či mailem otci Vladimírovi, který bude za ně za všechny obětovat mši svatou. Ta začne za doprovodu našeho sboru jako obvykle ve 20 hodin a po ní, přibližně ve 20.45 v kryptě kostela, vlastní beseda.