Vidíte-li tento text, pravděpodobně Vám prohlížeč blokuje kaskádové styly této stránky. Překonfigurujte si ho, prosím (Adblock: @@|ads.cvut.cz). Nevíte-li si rady, obraťte se na správce stránek.

ADS ČVUT

Akademická duchovní správa

Architektura, umění a stavební historie aneb od středověkých stavitelů přes Kiliána Ignáce Dienzenhofera po Petra Váňu

 1. Stavební historie kostela
 2. Architektura a umění - úvod
 3. Architektura a umění - interiér
 4. Architektura a umění - průčelí do Bartolomějské ulice
 5. Architektura a umění - průčelí do dvora Konviktu
 6. Architektura a umění - další stavby Kiliána Ignáce Dienzenhofera
 7. Architektura a umění - stavební a umělecký vývoj od vzniku do současnosti
 1. Stavební historie kostela

  V půdorysu kostela nalezneme jistý rozpor vnitřního a vnějšího prostoru, který je tak typický pro baroko, na druhou stranu tento rozpor ukazuje na vývoj parcely. Tato byla zastavěna již před stavbou barokního kostela, jeho půdorys tak byl umístěn do nezvyklého lichoběžníku, navíc má jen dvě fasády - do Bartolomějské ulici a do dvora (zde jen po polovině délky dvora).

  Průzkum sklepů odhalil, že kostel je přestavbou během tří etap. Ve 14. století na místě stálo několik domků, které byly tehdy pobořeny a vystavěn Jerusalem - klášter s kaplí a jeden nebo dva domy. Z té doby se uchovala jen část sklepního zdiva. Uliční čára (a tedy lomení fasády do Bartolomějské ulice) je na základě středověké zástavby. Kostel byl totiž přestavbou pravděpodobně poškozeného kostela z dřívější doby (patrně kolem 1660, pouze odhadováno). Průzkumy totiž dokazují, že původní zdivo starší stavby dosahuje poměrně vysoko (v úrovni kazulových oken). Již ale mezi lety 1726-31, kdy Dientzenhofer současný chrám vystavěl, byl onen starší označován jako ruina. Po zrušení jezuitů a tedy i sousedního Konviktu byl zazděn průchod z něj na tribunu nad sakristií. Prolomením její klenby bylo vybudováno schodiště ze sakristie na tribunu.

 2. Architektura a umění - úvod

  Jak již bylo uvedeno, bývá charakteristickým znakem některých barokních staveb rozpor mezi vnitřkem a vnějškem, v případě kostela svatého Bartoloměje je tento rozpor velmi markantní. Geniální vrcholně barokní architekt Kilián Ignác Dientzenhofer totiž musel řešit zadání na nepravidelném pozemku lichoběžníkovitého tvaru, navíc s lomenou uliční čárou, nehledě na zastavění okolními budovami. Výsledek jeho práce - symetricky řešený prostor - je tak působivý, že nepoučeného návštěvníka vevnitř ani nenapadne přemýšlet, že pozemek není pravidelný a k východu se zužuje. Pouze absence oken v některých částech napoví, že stavba navazuje na sousední objekty.

 3. Architektura a umění - interiér

  Kostel je jednolodní, interiér je v půdoryse složen ze dvou oválných prostorů (prostor vstupní a zároveň chóru; prostor presbytáře), které jsou zaklenuty českými plackami (typ klenby). Mezi krajní oválné prostory je vložen pravidelný čtyřcípý hlavní prostor zaklenutý opět českou plackou. Na užší (tj. východní straně) je sakristie, která byla zaklenuta valenou klenbou s lunetami. Valenou klenbou je rovněž zaklenut prostor tribuny, která je v patře nad sakristií. Půlkruhová okna z tribuny se prolamují stěnou po obou stranách hlavního oltáře do prostoru presbytáře nad dveřmi ze sakristie do presbytáře. Na klenbách v chrámovém prostoru jsou fresky vynikajícího vrcholně barokního malíře Václava Vavřince Reinera (1689 – 1743), jeho malby patří patrně k nejvýznamnějšímu uměleckému dílu v kostele.

  Jelikož byl kostel po roce 1948 fakticky zrušen, nedochovaly se barokní lavice. Svatostánek a obětní stůl byl zřízen v době znovuobnovení kostela v devadesátých letech 20. století. Jinak se však interiér dochoval do dnešních dnů jako celek a nebyl od dob vystavění chrámu slohově upravován. Dientzenhofer zvýraznil tektonicky aktivní skupiny stavby v kontrastu s výplňovými. Síly z kleneb jsou přenášeny diagonálně do pilířů. Znovu se tak dospělo ke skeletové konstrukci, která je odlišena od výplňových ploch podobně jako ve vrcholné gotice.

  V interiéru je (na pilastrech apod.) použito řádu kompozitního v detailu nikoli strnulého, ale nově invenčního ve formě zmnožování článků, jiných detailů říms apod. Nemůžeme si nevšimnout zkoseného bočního ostění oken, usměrňujícího proud světla. Dalšími použitými dekorativními záležitostmi jsou například mušle v konchách nik, volutové orámování klenebných pasů či zdobení nadpraží vstupních otvorů, zdobení klenby sakristie. Je také dobré upozornit na bohatě tvarovanou kazatelnu, kované vstupní dveře s diagonálním motivem kovaných pásků a původní půlkruhová okna vedoucí z tribuny do kostela.

  Sklep (krypta) je dvojlodní, zaklenut cihelnými klenbami. K východu je prostor uzavřen starou kamennou zdí, k jihu částečně kamennou, pod klenbou pak cihelnou. Pilíře střední v prostoru i pilíře přízední jsou cihlovo-kamenné, při Dientzenhoferově přestavbě byly zesíleny.

 4. Architektura a umění - průčelí do Bartolomějské ulice

  Průčelí jižní (do Bartolomějské ulice) je v půdoryse zalomeno jako důsledek křivolaké středověké zástavby. Fasáda je řešena velmi jednoduše bez přílišného architektonizování. Plochá fasáda je členěna jenom soklem, kordonovým pásem a římsou. Stěna je prolomena kazulovým oknem na východní (do prostoru presbytáře) i na západní straně (do prostoru chóru), uprostřed thermálním oknem (pod ním ještě dvěma menšími okny), obdélnými okny pak do prostoru sakristie a tribuny. Okna jsou rámována velmi jednoduše, oproti tomu je však velmi zdoben portál vstupních dveří (kompozičně spjat s kazulovým oknem nad ním, okno se vřezává do zdi šikmo). Portály obecně jsou nákladně řešeny, neboť byly považovány za vizitku majitele stavby. Vstupní portál kostela je kombinací několika slohových odstínů barokní architektury (např. plastické ztvárnění šambrány používané v pozdějším období baroka).

 5. Architektura a umění - průčelí do dvora Konviktu

  Oproti jižnímu je severní průčelí řešeno odlišně, daleko bohatěji, dříve totiž bývalo průčelím hlavním, narozdíl od jižního průčelí navazuje na okolní slohově starší stavby a je osově řešeno. Navíc se přibližně z poloviny kostel přimyká k okolní zástavbě, tudíž je severní fasáda kratší, navíc je opět organizována nezávisle na vnitřním prostoru. Případ, kdy boční průčelí je průčelím hlavním je méně častý, ale Kilián Ignác Dienzenhofer určitě znal kostel svaté Voršily na Novém Městě Pražském nebo kostel svaté Kláry v Chebu, jejichž hlavní průčelí je stejně jako u svatého Bartoloměje na boční straně lodi chrámu.

  Na fasádu kostelu pokračují kordonové pásy z vedlejšího objektu, které průčelí dělí po výšce. Vertikálně je průčelí rytmizováno nikami (vždy tři nad sebou) orámovanými šambranámi, přerušenými římsovým úsekem, římsa je bohatě tvarovaná. Atika rytmizovaná pilířky je přetažena z vedlejšího objektu, štít s věžičkou zdůrazňuje střední osu, v nice štítu je socha Krista. Velká kazulová okna olemovaná šambránami se prolamují do interiéru přes zeď šikmo.

 6. Architektura a umění - další stavby Kiliána Ignáce Dienzenhofera

  Na závěr bych zmínil příklady dalších staveb, jejichž autorem je architekt kostela svatého Bartoloměje, Kilián Ignác Dienzenhofer, pátý syn architekta Kryštofa Dienzenhofera (1655 - 1722). V Praze to je například kostel svatého Mikuláše na Malé Straně (velmi nádherný příklad dynamického baroka včetně přenádherného interiéru), rovněž v současnosti husitský kostel svatého Mikuláše na Starém Městě, kostel svatého Jana Nepomuckého na Skalce, rekonstrukce augustiniánského kostela svatého Tomáše na Malé Straně, kostel svatého Jana Nepomuckého na Hradčanech, barokní objekt Invalidovny v Karlíně. Mimo Prahu je to například kostel svatého Vojtěcha v Počaplech u Litoměřic (velmi podobný typ dynamické centrály jako svatý Bartoloměj), kostel svatého Klimenta v Odolene Vodě, kostel svaté Maří Magdalény v Karlových Varech, Klášter Benediktinů v Broumově a celá tzv. broumovská skupina kostelů, které jsou také připisovány K. I. Dienzenhoferovi.

 7. Architektura a umění - stavební a umělecký vývoj od vzniku do současnosti

  Vzhledem ke nemilé skutečnosti, že kostel nebyl v dvou obdobích využíván k liturgickým účelům, ale zato devastován nepříliš šetrným využitím (od zrušení jezuitů roku 1773 do roku 1853 zde byla jistou dobu tiskárna učebnic; za totality sklad, administrativa a výslechová místnost Bezpečnosti), došlo k tomu, že veškerá zařízení kostela jako sochy, obrazy, svatostánek a barokní lavice se nedochovaly. Navíc došlo k necitlivé vestavbě schodiště na tribunu skrz klenbu sakristie. Při darování kostela Šedým sestrám roku 1853 byly proto některé ukradené obrazy a sochy nahrazeny jinými, neznámého původu od neznámých autorů, často bez vazby k původním majitelům - jezuitům či k Šedým sestrám.

  Při navrácení kostela roku 1995 do rukou původního majitele - kongregace Šedých sester po letech totality byl kostel opět naprosto zdevastován. V letech 1995-97 byla provedena obnova (Ing. arch. Antonín Malec, Ing. Pavel Vermach, s použitím staršího stavebně historického průzkumu SÚRPMO - Milana Pavlíka a kolektivu). Nové zařízení presbytáře, celé z mramoru, je z dílny sochaře a restaurátora Petra Váni, který je mimo jiné autorem již téměř hotového Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Svatostánek byl za totality vydrancován, nedochovaný oltářní obraz Váňa nahradil unikátní dřevořezbou kříže s ukřižovaným Kristem. Svatostánek i plastika pod obětním stolem, symbolizující kůži svatého Bartoloměje (která mu byla za živa stažena při mučení), jsou zhotoveny z nádherného bílého kararského mramoru. Na nových liturgických doplňcích se také podílel františkán P. Michal Pometlo. Roku 2000 byly do chóru instalovány nové varhany z dílny Vladimíra Šlajcha z Borovan u Českých Budějovic. Při poutní bohoslužbě 24. srpna pak pan kardinál Vlk varhany požehnal. Tím se tak dovršila obnova nádherného prostoru vrcholně barokního chrámu.

Pravidelné události

Bohoslužby

 • St 19:00, kostel sv. Bartoloměje Praha 1 Bartolomějská 9a 

Ve středu ke Středu

 • Každou středu po mši svaté si jdeme sednout do rekeftáře kláštera, kde je i drobné pohoštění. 
 • Případné přednášky se konají v kryptě kostela, sleduj tak události na našich stránkách a facebooku ;-)

Sportovní večer

 • dle dohody, bazén, badminton, bowling. Pro více informací nás kontaktuj.

Více

Lokace

 

50.082954,14.417249

Zobrazit na mapě

Kostel sv. Bartoloměje
Bartolomějská ulice
Praha 1
Staré Město

Kostel sv. Bartoloměje